Skog

Skogen är livsviktig för vårt uppehälle. Från skogen får vi bränsle och byggnadsmaterial. De vilda djuren som lever i skogen ger oss kött. Utan skogen hade vi i Sverige inte kunnat uppnå den höga levnadsstandard vi har i dag.

Samtidigt är skogen en bevarare av biologisk mångfald. Skogen hyser ett mycket stort antal växter och djur. En korrekt skogsskötsel är avgörande för att vi ska ha kvar många av våra växt- och djurarter.

Låt oss bevara vår skog och våra kulturmiljöer

Det finns många hot mot skogen. En allt för aggressiv avverkning utan återställande åtgärder riskerar att förstöra den biologiska mångfalden. Föroreningar i form av surt regn och klimatförändringar är andra potentiella hot. För att bevara skogen krävs att vi värdesätter denna rika naturresurs. I Sverige har vi ett ganska starkt skydd mot skogen, men vi kan inte vila på lagrarna. I mitt arbete i Europaparlamentet och i andra forum kommer jag att driva frågor om skogsskydd på alla sätt jag kan.

Nära kopplat till skogsskydd är skyddet för kulturmiljöer. Våra svenska landskap har formats av våra ansträngningar för att tämja naturen. Ängar, åkrar och hagar har skapats av människohand i syfte att få fram odlingsbar mark och betesmark för boskap. Genom historien har dessa av människan skapade miljöer inte utgjort några större ingrepp i naturen. Tvärtom så trivs många växt- och djurarter utmärkt i ängar och hagar. Att bevara dessa kulturmiljöer är avgörande för att den biologiska mångfalden ska upprätthållas.

Ett storskaligt jordbruk, med användning av bekämpningsmedel och konstgödsel, kan ha en negativ inverkan på växt- och djurlivet i på åkrarna. Dessutom sprids farliga ämnen via diken till vattendrag såsom sjöar och bäckar. Allt på jorden rör sig i kretslopp. Det gäller också vattnet på åkrarna.

En av mina drivkrafter som politiker är att jag vill öka medvetenheten om att skog och kulturmiljöer är känsliga för påverkan och att vi måste förvalta vårt arv på rätt sätt. Låt oss bevara vår skog och våra kulturmiljöer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *